Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 247 z dnia 13 marca 2018
Nr uchwałyW sprawie
562/247/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-02H3/16-001 złożonego przez Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski z siedzibą w Katowicach w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16
563/247/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-08DB/17-001 złożonego przez JURA PRZEMYSŁAW CAPITAL EUROPEJSKI CONSULTING INWESTYCYJNY w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17.
564/247/V/2018 wydania postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 r. o nr 634/RR/2018
565/247/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-029A/17-002 złożonego przez „INTER-TRANS I” Transport Drogowy s.c. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
566/247/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-023E/17-002 złożonego przez PHU Strzecha Krzysztof Mazur w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
567/247/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-024D/17-002 złożonego przez MEDYK Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
568/247/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01CE/17-002 złożonego przez P.P.U.H. „AT-PLAST” Andrzej Talik w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
569/247/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0286/17-002 złożonego przez ALBATROS Myjnie Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
570/247/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-00BE/17-002 złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo - Usługowe Szkło – Serwice Piotr Zwaka w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
571/247/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-01E7/17-002 złożonego przez COM4IT Sp. z o. o. Sp. k. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
572/247/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-011A/17-002 złożonego przez Dębowa 105 Stomatologia i Medycyna Estetyczna Bogacka-Konik, Bednarski, Szklarski Spółka Partnerska w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
573/247/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-021H/17-002 złożonego przez Firmę Handlowo – Usługową Marek Gąsior w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
574/247/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0180/17-002 złożonego przez MULTIPACK EUROPE Sp. z o.o. Sp. k. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
575/247/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01FE/17-002 złożonego przez Silma Tools Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
576/247/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-015C/17-002 złożonego przez INMETAL Ryszard Wołoszczuk w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
577/247/V/2018 Powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. opracowania i opiniowania Agendy Badawczej Województwa Śląskiego pt. „Technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacja skutków zanieczyszczeń dla zdrowia" tzw. „SILESIA pod błękitnym niebem”
578/247/V/2018 rozwiązania umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-011D/17-00 z 29 grudnia 2017 r. dla projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Myszków”, którego beneficjentem jest Gmina Myszków, złożonego w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16 oraz zmiana uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1779/214/V/2017 z 29 sierpnia 2017 r. z późń. zm. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16 dla Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014/2020
579/247/V/2018 przyjęcia wzorów umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
580/247/V/2018 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do Programu Erasmus+ w ramach Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja dorosłych, edycja 2018 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w związku z przygotowaniem, złożeniem wniosku o dofinansowanie, podpisaniem umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie, realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” (ang. „Stop being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets.”)
581/247/V/2018 rozwiązania na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu
582/247/V/2018 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do Programu Erasmus+ w ramach Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja dorosłych, edycja 2018 oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do podejmowania czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie, podpisaniem umowy partnerskiej i umowy o grant, realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Eko-konsultant biurowy” (ang. Office ECO Consultant).
583/247/V/2018 Zatwierdzenia aktualizacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
584/247/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
585/247/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
586/247/V/2018 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
587/247/V/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
588/247/V/2018 ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
589/247/V/2018 zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Cieszyn”
590/247/V/2018 podpisania Aneksu do umowy nr 135/GP/2011 z 3 stycznia 2011 r. zawartej między Województwem Śląskim a Funduszem Górnośląskim S.A. w Katowicach
591/247/V/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 25.04.2018r. do 02.07.2018r.
592/247/V/2018 ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 25.04.2018 roku do 02.07.2018 roku
593/247/V/2018 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku
594/247/V/2018 Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”.
595/247/V/2018 Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.) do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”.
596/247/V/2018 Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.
597/247/V/2018 Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.) do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.
598/247/V/2018 Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze, profilaktyki onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi”.
599/247/V/2018 Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.) do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze, profilaktyki onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi”.
600/247/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcelinie Chorabik-Grześ – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
601/247/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Dec – dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
602/247/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Lechowi Motyce – dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
603/247/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stule – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
604/247/V/2018 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 4105 S na terenie Gminy Pawłowice do kategorii dróg wojewódzkich
605/247/V/2018 uzgodnienia pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice odcinka drogi powiatowej nr 4105 S
606/247/V/2018 zawarcia Aneksu do Umowy z Miastem i Gminą Pilica
607/247/V/2018 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Miastem i Gminą Pilica
608/247/V/2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz dzierżawę nieruchomości bądź ich części, położonych w Częstochowie, Pszczynie, Cieszynie i Żywcu.
609/247/V/2018 udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 508 znajdującego się w budynku położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
610/247/V/2018 zaakceptowania propozycji komisji Nagrody Teatralnej „Złote Maski” w województwie śląskim dotyczących nominowanych i laureatów nagrody za rok 2017
611/247/V/2018 ustalenia liczby i wysokości Nagród Teatralnych Złote Maski w województwie śląskim w roku 2018
612/247/V/2018 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2018-2021
613/247/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Korszun-Kłak – podinspektorowi w referacie ds. planowania w zakresie środowiska Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
614/247/V/2018 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok
615/247/V/2018 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok
616/247/V/2018 lokaty wolnych środków budżetowych w 2018 roku


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie